Suomen Ammattiastrologit ry on suomalaisten ammattiastrologien perustama yhdistys, jonka tarkoitus on tiedottaa astrologiasta yleisölle ja medialle. Yhdistyksen jäsenet antavat laadukasta astrologista palvelua asiakkailleen. Suomen Ammattiastrologit ry on ammattiastrologien etujärjestö, joka haluaa parantaa astrologien toimintaedellytyksiä Suomessa. Kollegojen kanssa voi keskustella luottamuksella ammatinharjoittamiseen liittyvistä kysymyksistä.

13.2.2019

Suomi kartalle!Edvard Iston Hyökkäys. Kuvalähde: wikipedia

Me suomalaiset arvostamme ja rakastamme maatamme, aivan kuten muutkin kansat. Mielestäni olemme kohtalaisen isänmaallisia ja ihmisinä heijastamme maamme arvoja, perinteitä ja luonnetta. Mutta miltä näyttää Suomen valtion kartta neljän pilarin astrologiaa soveltaen? Tämä kirjoitus keskittyy tutkimaan Suomen valtion neljän pilarin karttaa. Selityksiä ja sanastoa löytyy kirjoituksen lopusta.

Neljän pilarin astrologia kuvaa määrätyn hetken energiaa määrätyssä paikassa. Vaikka yksi opettajistani, fengshuimestari Joseph Yu, on kuulemani mukaan sanonut, että neljä pilaria ei sovellu muuta kuin henkilöiden karttojen tulkintaan, mutta olen eri mieltä. Tulkintaa toki joutuu soveltamaan hieman.

Neljän pilarin astrologia on hyvin käytännönläheistä ja edellyttää korreloivaa, mielikuvapohjaista, ajattelua. Astrologisena menetelmänä se eroaa muista, sillä tulkinta pohjautuu viiden elementin keskinäisiin suhteisiin. Itse edustan tutkijatyyppiä, eli en maalaile tulkintaa värikkäillä vertauksilla eläimistä, vaan perustan tulkinnan kartan energiankulkuun ja energiadynamiikkaan.

Suomen synty

Suomen valtio syntyi kuohuvaan aikaan Euroopan pohjoislaidalle. Ensimmäinen maailmansota oli syttynyt muutamaa vuotta aiemmin, Venäjällä bolshevikit kukistivat tsaarinvallan helmikuun vallankumouksessa 2017, jolloin Suomenkin asema muuttui radikaalisti.

Itsenäisyysaate ei ollut Suomessa uusi, olihan jo Kustaan sodan (1788 – 1790) aikana Anjalan liiton miehet puuhailleet itsenäisyysaatteen parissa, Carl Gustaf Armfelt etunenässä. Hän ei suinkaan ollut yksin, vaan ajatusta kannatti liki koko Kustaan sodan upseerikunta. Aate kuivui kuitenkin kokoon kannattajien ristiriitojen ja selkiytymättömien päämäärien tähden (lähde wikipedia).

Tsaarinvallan kaaduttua, Suomen yhä ollessa autonominen suuriruhtinaskunta, mutta kuitenkin Venäjän tsaarin alaisuudessa, oli Suomen senaatin reagoitava nopeasti. Sen myötä itsenäisyysajatuksesta tuli hyvinkin ajankohtainen.

Suomen valtion kartaksi valikoitui useasta vaihtoehdosta kartta, joka perustuu samaan kellonaikaan, kuin mitä useampikin astrologikollega on käyttänyt. On olemassa riski, että tuntipilari on väärä, sillä kellonaika jää aivan kahden paritunnin rajalle. Valtion karttaan olen käyttänyt seuraavaa aikaa ja sijaintia: 6.12.1917 klo 15.00 Helsinki 60 N 10’ 15, 24 E 56’ 15. Kartta on luotu jiazi-kalenterin ja kiinalaisen aurinkokalenterin yhdistelmän mukaan.

Neljän pilarin kartan tärkein tekijä on nk päivänmestari, joka on päivänpilarin taivaallinen runko. Suomen kartassa siis Ren, yang-vesi. Päivänmestari on siis kartan polttopiste, muut tekijät ovat ympäristötekijöitä. Kuvassa päivänmestari on ympyröity selvyyden vuoksi.

Ren päivänmestari valtion kartassa kuvastaa parlamenttia, eli eduskuntaa. Vesi sopii tarkemmin ajatellen varsin hyvin eduskuntamme elementiksi, sillä se kuvastaa moniulotteisuutta, kommunikointia, alitajuntaa ja muodottomuutta. Parlamenttijärjestelmämme on monipuolueinen, mikä edustaa erinomaisesti vesipäivänmestaria.

Ren, yang-vesi on aktiivinen ja liikkuva elementti, jonka perusluonne on vajoava ja väistävä. Päivänmestari tarvitsee avukseen muita elementtejä, jotka ohjaavat veden liikkeen suuntaa ja luo päämääriä. Vesi elementtinä pystyy muuttamaan muotoaan nesteestä kaasuksi tai kiinteäksi, mikä antaa elementille lisäarvoa ympäristön luomissa kriisitilanteissa, mutta se voi olla myös heikkous, riippuen kartasta kokonaisuutena.

Suomen valtion kartassa vesi on teoriassa varsin voimakas, johtuen valtion syntymän vuodenajasta. Sian maallinen oksa kuukaudessa antaa vahvan taustatuen päivänmestarille, pitäen sisällään samaa vettä, kuin mitä päivänmestarilla on. Sian oksa kuvaa myös suhteellisen yhtenäistä väestöpohjaa. Tämä voidaan tulkita kansan vahvana tukena demokratialle, sillä sian oksan vesi on päivänmestarin juuri. Ongelmaksi muodostuu kuitenkin sian ja käärmeen oksien yhteenotto kartan sisällä, joka sitoo pois käytöstä suuren osan energiasta, mikä näkyy kansan passiivisuutena.

Jos tutkimme hieman tarkemmin kartan ympäristöä ja peilaamme sitä historiaamme, voimme paremmin ymmärtää, miksi ja kuinka valtiomme on kehittynyt nykyiseen muotoonsa. Lisäksi voimme tutkia myös valtiomme heikkouksia ja vahvuuksia.

Ulommaisena, eniten oikealla, on vuosipilari. Vuosipilari kuvastaa päivänmestarin laajaa ympäristöä, sekä isovanhempia, eli etäisempää historiaa. Ding Si – tulikäärmeen pilari – edustaa vuoden 1917 sodanaikaista Eurooppaa, mutta myös maamme vaurasta isovanhempaa, Ruotsia. Valtiomme henkinen isoisä on Ding, yin-tuli, jonka voimme ajatella edustavan Kustaa Vaasan perintöä. Perustihan Kustaa Vaasa myös pääkaupunkimme Helsingin.

Käärmeen oksa pitää sisällään yang-tulen, yang-maan, sekä yang-metallin, jotka edustavat meille suomalaisille vaurautta, valtaa sekä läntistä kulttuuriperintöä. Käytännössä myös Ruotsin valtiota ja kansaa. Tutkiessani mm Porvoon maapäivien karttaa (1.2.1809), sekä karttaa, jolloin Aleksanteri I:n antoi hallitsijan vakuutuksen maaliskuun 29. 1809, silmiini pistää jälkimmäisessä kartassa esiin tuleva Ding Si onnenpilari, joka selkeästi viitoittaa itsenäisyyteemme ja yhteyteemme vanhaan emämaahan Ruotsiin.

Kuukausipilari edustaa kartassa päivänmestarin vanhempia, työyhteisöä, sekä lähiympäristöä. Metallisian pilari – Xin Hai – kuvaa myös hetkeä ennen valtion syntymää, sekä valtion historian varhaisempia vaiheita, mutta myös kansaa. Yin-metalli Xin edustaa päivänmestarin Ren, eli valtiomme, äitiä ja suojelijaa. Tässä voimme viitata myös konkreettiseen valtion ”äitiin”, Äiti-Venäjään.

Tutkiakseni kehitystä tein vertailua myös suuruhtinaskunnan karttoihin. Porvoon maapäivien kartta synnyttää runsaasti vettä, joten Suomen valtion kartan vedellä on hyvin syvät juuret kansamme historiassamme. Maapäivien kartan synnyttämä vesi kuvaa enemmän kansan omaa tahtoa ja mielenlaatua, kun taas hallitsijan vakuutuksen kartta kuvaa edustajille ulkoa annettua valtaa.

Äiti-Venäjää edustava Xin valtion kartalla kuvaa myös korkeaa koulutustamme ja haluamme näkyä ja erottua korkean koulutustason tähden. Xin yin-metalli kuukausipilarissa synnyttää myös sian oksan vesielementin, eli historiallisesti ajatellen Trotskin väliaikaisen hallituksen, joka edustaa valtiomme toista vanhempaa myös. Trotskin väliaikainen hallitus tunnusti Suomen itsenäisyyden ensimmäisenä ja mielenkiintoisesti tunnustuksen ajankohdan kartta on myös hyvin vetinen, kuvaten itänaapurimme uuden sosialismin synnyttämää runsasta tukea ja toivoa tasa-arvoisemmasta yhteisöstä.

Tarkastellessamme pelkästään kahta ensimmäistä pilaria valtion kartassa, vuosi- ja kuukausipilaria, näemme selkeän ristiriidan. Käärmeen ja sian oksat muodostavat ankaran yhteenoton. Taivaalliset rungot Xin ja Ding, metalli ja tuli ovat epäsuorassa rajoittavassa suhteessa, kuvaillen kitkaa arvo- ja ajatusmaailmassa. Pilarien edustaessa myös historiaa, voimme nähdä ulkopuolisen silmin vauraan kansakunnan kokemat sotatraumat, jotka ovat jättäneet syvät arvet koko kansaan ja itsetuntoomme.

Vuosi- ja kuukausipilarit kuvastavat myös kansan poliittista jakaumaa kahteen leiriin; sosialisteihin ja porvareihin. Molempien ryhmien alaryhmät ovat nähtävissä oksien piilevinä runkoina. Tämä antaa myös viitettä maan poliittisesta kehityksestä, kun tutkimme vuosi- ja kuukausipilarien suhdetta dynaamisiin pilareihin.

Päiväpilari kuvaa päivänmestarin läheisimpiä suhteita ja päivän maallinen oksa edustaa avioliittoa tai muuta virallista suhdetta. Suomen kartalla nk. avioliittopalatsia hallitsee hevosen maallinen oksa. Hevosen oksa pitää sisällään yin-tulta Ding, sekä yin-maata Ji. Tuli edustaa valtion vedelle vaurautta ja maa edustaa valtaa. Näin ollen voimme lukea Suomen liittoutuneen rahan ja vallan tähden ja liiton toinen osapuoli on Euroopan unioni.

Tuntipilari kuvaa päivänmestarin elämäntyötä, pyrkimyksiä ja saavutuksia, eli kaikkea sitä, mitä kohden ponnistelemme. Suomen valtion kartalla tuntipilaria hallitsee tulivuohi – Ding Wei. Ding, yin-tuli edustaa Suomelle vaurautta, mutta sen pyrkiessä yhdistymään yang-veteen, tuloksena onkin ilmaisu, eli puuelementti.

Yin-tulen tulkitsen Ruotsin luomaksi henkiseksi perinnöksemme, joten Ding-Ren puuliitto edustaa hyvin pitkälti luontevaa yhteistyötämme muiden pohjoismaiden kanssa, varsinkin Ruotsin kanssa. Suomi käyttää myös Ruotsia eräänlaisena äänitorvena ja ilmaisuväylänä laajemmalle yleisölle. Valtion suhde muihin pohjoismaihin ei ole sopimuksin ratifioitua, vaan kulttuuriperintöömme nojautuvaa ja siksi liitto näkyy ainoastaan taivaallisissa rungoissa, tosin juurtuneena vuohen oksaan.

Tuntipilarin vuohen oksa kuvaa päämääriämme käytännössä. Vuohen oksa pitää sisällään yin-tulen Ding, yin-maan Ji, sekä haudattuna yin-puun Yi. Valtion päämäärä on luettavissa vakaan vaurauden ja diplomaattisen vallan lisääminen ympäristössä ja tarvittaessa valtio voi tukeutua pohjoismaiden tukeen varsinkin ilmaisussa, sillä Ding-Ren puuliitto on juurtunut vuohen hautaan (eli yin-puu Yi vuohen oksassa).

Yin-puu vuohen oksassa on piilossa haudassa. Käytännössä tulkitsen tämän merkitsevän EU-kabineteissa sovitusta yhteistyöstä nk. Hansa-liiton kanssa. Radikaali ilmaisu piilotettuna vuohen hautaan kuvaa tahtoa toimia suljettujen ovien takana kulisseissa, pienemmässä piirissä, missä Suomen edustajien vaikutusvalta on suhteessa suurempi.

Kokonaisuutta katsoessa on ilmiselvää, että runsas tuli kartassa heikentää päivänmestaria; vesi höyrystyy ja se menettää osittain toimintakykynsä. Maamme arvot ovat heikentyneet vaurauden myötä. Metalli- ja vesivuodet vahvistavat arvoja ja jäähdyttävät karttaa, heikentäen tulen voimaa. Metallirotan vuosi 2020 on varsin merkittävä tässä yhteydessä, sillä se tekee yhteenottoa päiväpilarin hevoseen.

Suomen valtion kartan heikkous on vahvasti edustettu vauraus ja heikko ilmaisu. Käytännössä tämä näkyy eduskunnan suhteellisena päämäärättömyytenä ja keskinäisenä puuhasteluna taloudellisten pulmien parissa. Vahvuus sen sijaan on terve ja hyvin juurtunut metalli, joka edustaa arvomaailmaa ja turvallisuutta.

Suomineitonen, kuvaaja Touko Hujanen, lähde MTV

Olen aina ollut kiinnostunut yhteiskunnallisista asioista, sekä historiasta. Tästä syystä tutkin myös mielelläni valtioiden karttoja, vertaillen dynaamisia pilareita staattiseen karttaan ja historiaan. Historiallisen kehityksen tutkimuksen myötä kartan tulkinta helpottuu myös tulevaisuuden suhteen.

Tutkijana polkuni vie usein sivuluisuun, etsiessäni vertailukohteita halutessani vahvistaa epäilyksiäni. Yksi näistä sivuloikistani johti minut tutkimaan Libanonin valtion karttaa. Hämmästyksekseni Libanonin kartta pitää sisällään hyvin samankaltaisia teemoja, kuin Suomen.

Olemme olleet varsin onnekkaita, että poliittinen ilmapiirimme on vakaa ja itänaapurimme mielenkiinto on toisaalla, mm Syyriassa ja Ukrainassa tällä hetkellä. Venäjä on kuin nukkuva karhu, jota ei kannata herättää. Tosiallisesti Suomi kuuluu Venäjän intressipiiriin, mitä meidän ei tule unohtaa.

Pohtiessani Lähi-idän levottomuuksia kulutin paljon aikaa juuri Libanon kartan parissa. Useasta karttavaihtoehdosta valikoitui selkeästi yksi, joka vastasi historiallisia tapahtumia. Käytin Libanonin karttaan seuraavia tietoja: 26.11.1941 klo 00.01 Beirut, 33 N 53’ 13, 35 E 30’ 47. Libanonin kartan vuosi- ja kuukausipilareista löydämme samat maalliset oksat kuin Suomen kartasta. Tosin Libanonin päivänmestari on Wu, yang-maa, mikä kuvastaa Libanonin parlamenttia.

Libanonin valtio on syntynyt kuohuvaan ympäristöön, epävakaana ajankohtana. Samoin, kuten Suomen kartalla sian ja käärmeen oksat Libanonin kartassa kuvaavat sisäisiä ristiriitoja, jotka tosin Libanonin kartalla ovat haasteellisemmat, sillä kartasta ilmenee selkeästi myös ulkoinen kilpaileva taho, jolla on valtaintressejä maahan. Tällä viittaan Israeliin. Vastaava kuvio on havaittavissa piilevänä myös Suomen valtion kartassa.

Tutkiessani Suomen valtion onnenpilareita tein muutamia varsin mielenkiintoisia havaintoja. Ehkä siis palaan Suomen karttaan nyt.

Onnenpilarit yhdessä vuosien ja kuukausien pilareiden kanssa kuvaavat karttaan ulkoa päin kohdistuvaa, hetkellistä energiaa. Kartan sisäinen energia on laadultaan pysyvämpää. Onnenpilareiden vaikutus on varsin pitkä, kymmenen vuotta. Ajan laatua muokkaa myös vuosittain vaihtuva energia.

Kaikki vuosipilariin kohdistuva paine vaikuttaa ulkomaansuhteisiin. Sen lisäksi kullakin elementillä on erityisiä ominaisuuksia, jotka leimaavat energian suhteita.

Ajatellessamme Suomen historiaa, sotavuosia ei voi sivuuttaa. Metallin ominaisuus on erotteleva ja tunne suru. Metalli liitetään vahvasti myös sodankäyntiin. Tarkastellessamme Suomen karttaa näemme vuosina 1937 – 1947 voimassa olleen onnenpilarin Ji You, maakukon siis.

Kukon ja käärmeen oksat muodostavat osittaisen metalliliiton, jossa metalli on varsin vahva. Yin-maa on yang-veden aito valta. Jo tästä voimme päätellä, että tuona aikana on keskiössä olleet suhteet ulkovaltoihin ja nimenomaan itsemääräämisoikeus.

Talvisota syttyi 30.11.1939 jolloin dynaamisessa kartassa vaikutti puuliitto, osittainen metalliliitto, sekä yhteenotot vuosi- ja kuukausipilareihin. Metallin energia pyrkii rajoittamaan puuenergiaa, eli tilanne kuvaa hyvin Neuvostoliiton yllätyshyökkäystä Suomeen. Metalli edustaa Neuvostoliittoa tässä yhteydessä.

Jatkosodan syttyessä 25.6.1941 karttaan muodostui metalliliitto, kaksi yhteenottoa, kiusa, sekä osittainen tuhosuhde. Kaikki neljä pilaria olivat sidotut, heikentäen kansan ja valtion voimavaroja, sekä sitoen kaikki saatavilla olevat resurssit käynnissä olevaan sotaan. Kartan elementeistä ainoastaan tuntipilarin taivaallinen runko Ding, joka edustaa Ruotsia, jäi avustamaan päivänmestaria. Tämä kuvaa, kuinka lähellä täydellistä tuhoutumista Suomi oli.

On meidän onnemme, että ympäristömme on varsin vakaa. Kartta kuvaa vain energian laatua tietyssä sijainnissa, tiettyyn aikaan. Ympäristö vaikuttaa aina kohtaloomme, sekä tekemämme valinnat. Tämä pätee myös valtioihin, sillä emme ole umpiossa, vaan jatkuvassa vuorovaikutuksessa ympäristöön.

Vertailuni kohde, Libanonin valtion kartta, pitää sisällään samat teemat, mutta eri ympäristössä. Tällä tahdon alleviivata ympäristön merkitystä; vakaatkin olosuhteet horjuvat rajusta ulkoisesta ärsykkeestä. Libanonin kartan vuosipilari metallikäärme ja kuukausipilari maasika aktivoituvat liitoista ja yhteenotoista sisällissodan aikaan 1975 -1990, samoin kuin Suomen kartassa sotavuosina.

Libanonin kartan päivänmestari on selkeästi heikko, parlamentti ei nauti samaa kansan tukea kuin Suomessa, väestöpohja ei ole yhtä homogeeninen ja lisäksi karttaan kohdistuu naapurivaltion aggressiivinen kiinnostus. Tähän verratessamme Suomen tilannetta, tulevaisuutemme vaikuttaa varsin vakaalta.

Mutta maailma muuttuu alati. Myös meidän lintukotoomme kohdistuu painetta, mistä olemme jo saaneet hieman esimakua lähivuosina. Sian maallinen oksa pitää sisällään kasvavaa puuenergiaa, joka kuvaa yhtä lailla innovatiivista nuorta sukupolvea kuin piilevää turhautuneisuutta ja aggressiota. Käärmeen oksa pitää sisällään piilevän yang-metallin, joka edustaa radikaalimpia poliittisia ryhmiä. On hyvin mahdollista, että koemme jossain välissä tulevaisuudessa avoimia yhteenottoja radikaalioikeiston ja turhautuneen nuoren väestön keskuudessa, sillä ajan laatu näyttäisi tukevan kehitystä.

Valtion karttaa tutkiessamme siirryimme 2017 uuteen onnenpilariin Xin Chou, metallihärkä. Valtiomme täyttäessä 100 vuotta 2017 maamme sai valtavasti kansainvälistä huomiota, mikä näkyi lisääntyvänä metallina tuona vuonna. Käärmeen, härän ja kukon maalliset oksat muodostavat nk metalliliiton. Yin-metalli Xin sai tuolloin hyvän tuen ja poikkeuksellisen runsaasti huomiota. Xin on taivaallisista rungoista huomionkipein ja kuvaa päivänmestarin virallista ja dokumentoitua taustaa.

Metallihärän onnenpilarin runsas metalli ja kylmä maa sitovat vuosipilarin tulikäärmeen vahvaan liittoon, jossa yin-metalli Xin on haudassa. Suojelijan vajotessa hautaan voimme pohtia hyvinvointivaltiomme keskeisiä arvoja, sillä teema kuvaa vahvasti hyvinvoinnin ja arvojen heikentymistä. Konkreettisella tasolla tämä on jo nähty mm laitoshoidon kriisiytymisenä aivan hiljattain.

Kuukausipilarin metallisika Xin Hai muodostaa maasian vuonna 2019 varsin haasteellisen itsekiusan, jolloin tyytymättömyys ja piilevä vihamielisyys lisääntyy kansan syvissä riveissä. Vuosi on sikäli merkittävä, että kyse on vaalivuodesta. Eduskuntavaalit järjestetään 14. huhtikuuta 2019, jolloin vaalipäivän kartassa vaikuttaa varsin ristiriitaiset tekijät. Pyrin seuraavassa blogikirjoituksessani avaamaan vaalien teemoja enemmän.

Ystävällisin terveisin, Paula ParjoSanastoa ja selityksiä:

Päivänmestari – päiväpilarin taivaallinen runko, kartan keskuspiste

Taivaallinen runko – puhdas elementti, joko yin tai yang, yhteensä 10 kpl

Maallinen oksa – yksi 12:sta kiinalaisen eläinradan ”eläimestä”; kussakin oksassa on 1-3 piilevää taivaallista runkoa

Toveri – edustaa samaa elementtiä kuin päivänmestari

Suojelija – päivänmestarin elementtiä luova ja tukeva elementti

Ilmaisu – päivänmestarin tukema ja tuottama elementti

Omaisuus – elementti, jota päivänmestari rajoittaa ja kontrolloi

Valta – elementti, joka rajoittaa ja kontrolloi päivänmestaria

Yhteenotto – kaksi vastakkaista taivaallista runkoa tai maallista oksaa, jotka edustavat samaa polariteettia, törmäävät

Ilmansuuntaliitto – kolme saman vuodenajan maallista oksaa liittoutuvat

Elementtiliitto – kolme samaa, eri vaiheen elementtiä edustavat maalliset oksat liittoutuvat

Liitto ja tuho-liitto – kaksi saman hallitsijan alaista maallista oksaa; suhde voi olla suotuisa tai epäsuotuisa riippuen piilevien runkojen keskinäisistä suhteista
Liitto - kahden taivaallisen rungon muodostama liitto, joka pyrkii tuottamaan uuden elementin energian

Itsekiusa – maallisista oksista neljä muodostavat nk itsekiusan, joko kartan sisällä, tai dynaamisen kartan kanssa

Armoton kiusa – kolmen maallisen oksan tuhoisa suhde

Tuhosuhde – kahden kardinaalisen oksan välinen suhde joka ei ole yhteenotto

Harmisuhde – kahden maallisen oksan välinen suhde, jossa samat piilevät rungot kilpailevat keskenään10 taivaallista runkoa:
Jia yang-puu
Yi yin-puu
Bing yang-tuli
Ding yin-tuli
Wu yang-maa
Ji yin-maa
Geng yang-metalli
Xin yin-metalli
Ren yang-vesi
Gui yin-vesi


12 maallista oksaa:
Zi – Rotta (Gui)
Chou – Härkä (Ji, Gui, Xin)
Yin – Tiikeri (Jia, Bing, Wu)
Mao – Jänis (Yi)
Chen – Lohikäärme (Wu, Yi, Gui)
Si – Käärme (Bing, Wu, Geng)
Wu – Hevonen (Ding, Ji)
Wei – Vuohi (Ding, Ji, Yi)
Shen – Apina (Geng, Ren, Wu)
You – Kukko (Xin)
Xu – Koira (Wu, Xin, Ding)
Hai – Sika (Ren, Jia)


Teksti ja kartat copyright Paula Parjo
www.noctiluca.fi
paula@noctiluca.fi

    

  

5.2.2019

Neljän pilarin astrologiaa vuodelle 2019


EsittelyKohtalaisen uutena Suomen Ammattiastrologien jäsenenä ja blogin kirjoittajana haluaisin esittäytyä pikaisesti ennen varsinaista blogikirjoitusta.


Minun nimeni on Paula Parjo. Vuosi sitten liittyessäni Suomen Ammattiastrologeihin, olin ensisijaisesti fengshui-konsultti ja toissijaisesti astrologi. Vuoden aikana ovat roolit kääntyneet vastakkaisiksi.

Astrologina harjoitan kiinalaista, länsimaissa vähemmin tunnettua astrologian muotoa, joka tunnetaan virallisemmin kohtalon neljänä pilarina. Kiinnostuin menetelmästä, sillä se on hyvin kokonaisvaltainen näennäisestä yksinkertaisuudesta huolimatta.

Jotta puurot ja vellit eivät menisi tyystin sekaisin, kirjoitan tässä ensimmäisessä blogikirjoituksessani myös kiinalaisen astrologian ja horoskoopin erosta, joka on monelle varsin vaikea ymmärtää. Maailmankatsomus taustalla


Pidin Suomen Fengshui ry:lle vuosiluennon tammikuun alkupuolella, kertoen alkavan maasian vuoden energioista niin fengshuin, kuin neljän pilarin kannalta. Aiheeseen enemmän perehtynyt luentoyleisö ei juurikaan tarvinnut pohjustusta aiheeseen, mutta tämän artikkelin lukijoille lienee syytä kuvailla lyhyesti perusasiat.

Kiinalaisen metafysiikan kaikki tunnetut haarat perustavat oppinsa taolaiseen maailmankatsomukseen pohjautuvaan kiinalaiseen kosmonologiaan. Maailmankaikkeuden perimmäinen elinvoima on dualistinen kokonaisuus, jossa yin-voima ja yang-voima vuorottelevat, pyörittäen universumin dynamoa.


Kaiken olevaisen luomis- ja elinvoima, qi, kuvailla toisistaan riippuvaisina alati muuttuvina yininä ja yangina. Tämä energia, qi, voidaan kuvailla myös viitenä erilaisena ja eri aikoina ilmenevänä qi’nä. Länsimaissa qi’n ilmeneminen kuvaillaan usein viitenä elementtinä lyhennettynä. Elementit kuvaavat elinvoiman laatua ja ominaisuuksia, mutta myös aikaa. Neljän pilarin historiaa lyhyesti

Neljän pilarin astrologia on kehittynyt nykymuotoonsa noin reilu tuhat vuotta sitten. Sitä edelsi kuitenkin erilaisten menetelmien ja ajanlaskutapojen kehittyminen, jotka vaikuttivat ratkaisevasti neljän pilarin kehittymiseen.

Kiinalaiset ajanlaskumenetelmät ovat varsin monimuotoiset ja eri ajanlaskutapoja käytetään rinnakkain toisten menetelmien kanssa. Neljän pilarin astrologia perustuu nk. jiazi-kalenterin (tunnetaan myös ganzhi’nä) ja aurinkokalenterin tai kuukalenterin yhdistelmään.

Jiazi-kalenteri on Yijingiin (I-Ching, Muutosten klassikko) pohjautuva kuusikymmenvuotinen kalenteri, jossa kukin vuosi kuvataan taivaallisella rungolla ja maallisella oksalla. Vanhimmat merkinnät ajanlaskutavasta on löydetty nk. oraakkeliluista ajalta n. 1250 eaa, jolloin ennustuksen päiväys merkittiin runko-oksa parina oraakkeliluuhun.

Jiazi-kalenterissa vuorottelevat yin- ja yang pilarit, taivaallisen rungon polariteetin mukaisesti. Ajanlaskumenetelmää on varmuudella käytetty kuvailemaan vuosilukuja Qin-dynastian ajalta (221 – 206 eaa) lähtien. Menetelmä on siis huomattavan vanha.

Vaeltavat buddhalaismunkit Intiasta veivät mukanaan Kiinaan ajatuksen eläinhoroskoopeista 600-luvulla, joita alettiin rinnastaa maallisiin oksiin kouluttamattomissa piireissä. Eläinhoroskooppi-ajattelu on huomattavan paljon nuorempaa, kuin maalliset oksat, joihin on alkujaan liitetty eri vuodenaikoina vallitsevat elementit.

Eläinhoroskooppi-ajattelua leimaa eläimeen liitettyjen ominaisuuksien siirtäminen horoskoopin haltijaan, mikä ei suinkaan ole astrologiaa, vaan horoskooppia-ajattelua. Oikeaoppinen neljän pilarin astrologinen kartta kuvaa pikemminkin maisemaa, jossa on vallitseva ilmasto ja vuodenaika, mutta vaihteleva säätila.

Kiinalainen Hsia-kalenteri (夏历) tunnetaan myös nimellä tuhatvuotinen kalenterin (万年历), se perustuu jiazi-kalenterin ja kiinalaisen aurinkokalenterin yhdistelmään. Hsia-kalenteria käytetään oikeaoppisen neljän pilarin kartan (ziping bazi) laatimiseen, jossa henkilön syntymän hetkelle laaditaan neljä pilaria; vuodelle, kuukaudelle, päivälle, sekä tunnille omansa. Näin ollen syntymäkartalle voi olla liki 13 miljoonaa eri vaihtoehtoa.

Kiinalainen aurinkokalenteri perustuu astronomiseen aikaan. Maallisten oksien katsotaan alkavan talvipäivänseisauksesta, jolloin yang syntyy ja alkaa kasvaa. Aurinkokalenteri alkaa Kevään alusta, 立春 lìchūn, jolloin aurinko on 315० elliptiikalla. Useimmiten päivä on helmikuun 4. gregoriaanisessa kalenterissa.

Kuukalenteri perustuu kuun vaiheisiin. Kuuvuosi vaihtuu toisena uusikuuna talvipäivänseisuksen jälkeen. Kuu-kuukausi on kahden uudenkuun välinen aika. Kuukalenterin mukaan juhlitaan kevätjuhlaa, joka tunnetaan paremmin kiinalaisena uutenavuotena. Kuukalenteria käyttävä tulkitsija saattaa saada alkuvuotena syntyneelle tyystin eri vuosipilarin, kuin aurinkokalenteria käyttävä kollega, mikä vaikuttaa tulkintaan ratkaisevasti.

Maasian vuosi Ji HaiHelmikuun 4. päivänä 2019 alkavan vuoden runko-oksa parin muodostaa yin-maa Ji, sekä sian maallinen oksa. Yin maa kuvaa pehmeää ja ravinteikasta viljelysmaata. Sian oksa kuvastaa ajallisesti talvea, jolloin vesienergia on vireää ja kevään kohoava energia on vasta syntymässä.

Yin-maa Ji merkitsee varastoitumista maahan. Maan qi on valmis sekä vastaanottamaan, että luovuttamaan energiansa uusiutumista varten. Ji kuvastaa kehitysvaihetta, jolloin energiaa varastoidaan, kerätään ja akkumuloidaan.

Ji yin-maa kuvaa kykyä ratkaista pulmia, sillä se on vakaa ja kärsivällinen, mutta myös mukautuvainen. Yin-maan ominaisuuksiin kuuluu kannattelu ja ylläpitäminen; aivan kuten viljelysmaa tarjoaa kasvualustan siemenille, mutta viljelysmaa myös suojaa juuristoa ja antaa voimansa kasveille, tai maa vastaanottaa kuolleen fyysisen energian, pilkkoo sen ja synnyttää uuttaa energiaa kompostoinnin kautta.

Sian maallisen oksan runko on yin, mutta sisäisesti yang. Sian oksa kuvaa aikaa, jolloin yin on enimmillään yin ennen talvipäivänseisausta. Talvi on veden aikaa, jolloin energia suuntautuu alaspäin, vajoaa ja levittäytyy.

Sian oksa pitää sisällään piilevän rungon Ren, yang-vesi, sekä Jia yang-puu. Yang-vesi on vireää, voimakasta ja ajankohtaista. Yang-puun piilevä runko kuvaa syntymässä olevaa puun energiaa, joka on vielä avuton ja heikko.

Maan energia on sian kuukaudessa, eli talven ajassa vetäytyvää, metallin energia on heikkenevää ja tulen energia on katoava ja äärimmäisen heikko, aivan kuten kesän valo ja lämpö on marraskuussa enää vain muisto.

Taivaallisia runkoja ja maallisia oksia voi kuvailla myös trigrammein ja heksagrammein. Yin-maa Ji voidaan kuvailla maan trigrammilla Kun ja sian oksaa voidaan kuvailla heksagrammilla 2, myös Kun. Heksagrammi 2 edustaa sisäistä virtausta, jolloin energia vajoaa ja maa vastaanottaa sen. Maa edustaa energialle lempeää ohjausta ja täyttymystä. Heksagrammi Kun edustaa henkistä ohjausta ja apua oman tien löytämiseksi.
Vuoden teemat


Arvioidessa ja ennustaessa alkavan vuoden tapahtumia, voi aina tutkia menneisyyttä. Jiazi-sykli on 60 vuotta, joten tutkaillessa vuosien 1959, 1899 sekä 1839 tapahtumia, saa kohtalaisen hyvän mielikuvan mitä on odotettavissa.

Maasian pilari koostuu kolmesta keskenään ristiriitaisesta elementistä; vetäytyvä maa pyrkii rajoittamaan vireää vettä ja vastasyntynyt puu pyrkii rajoittamaan maata. Pehmeä yin-maa liettyy ajan saatossa runsaasta vedestä, mikä heikentää maan voimaa varsinkin loppuvuodesta. Liettyminen kuvaa myös oikeustajun heikentymistä.

Maa edustaa kansaa, naispuolista väestöä, sekä työväestöä. Yin-maa edustaa myös kohtua, vatsaa ja pernaa. Se kuvaa varastoja, tehtaita ja suuria vaunuja. Maan tunne on tyytyväisyys ja tyytymättömyys. Elinkeinoista ja teollisuusaloista maa edustaa elintarvikealaa, kiinteistöalaa sekä rakentamista, maahan ja luonnonvaroihin liitettäviä aloja kuten kaivosalaa tai kiviveistämöjä. Maa edustaa myös vakuutusalaa, kirjanpitoa ja pörssiä. Maan toimiin kuuluu myös antiikki ja historia, parantaminen ja mietiskely jne.

Vesielementti edustaa vakiintumattomia nuorehkoja miehiä, seikkailijoita ja hämärä-heikkejä. Vesi liitetään maanalaisiin paikkoihin, vaaraan ja veden läheisyyteen. Vesielementti kuvaa kehon nesteitä, kuuloa ja korvia, sekä munuaisia. Pelko on veden tunne ja liikuttava voima. Elinkeinoista merenkulku, liikenne- ja kuljetusalat, turismi, sekä puhetyötä tekevät lukeutuvat vesielementin alaisuuteen. Vesivarannot ja luonnon vedet, kalatalous, sekä informaation välitys yleisesti kuuluvat elementin alaisuuteen.

Yang-puu kuvaa aikuisia ja keski-ikäisiä miehiä. Puun energia on aloitteellinen, aggressiivinen ja kasvava. Yang-puu kuvaa alaraajoja, maksaa ja sappea. Puu-elementti kuvaa ostoskeskuksia, tornitaloja sekä metsiä. Puuhun liitetään kiukun ja vihan tunteet, sekä huutaminen. Elinkeinoista ja teollisuusaloista puuta edustaa puu- ja metsäteollisuus, paperiteollisuus, rakennusteollisuus, viljely, sekä eri sesonkialat. Puuelementtiin liitetään vahvasti myös kirjallisuus, ideologiat, politiikka ja innovatiivisuus.

Nämä kaikki aihealueet kun yhdistää, voimme hyvin kuvitella että maailmanpoliittinen tilanne ei ole niin vakaa, kun voisi olettaa. Pinnan alla kytee kasvava pelko ja viha, joka lietsoo levottomuuksia. Tuli edustaa optimismia ja tulen puute johtaa vähitellen talouden hiipumiseen.

Kuljetusaloilla kilpailu kiristyy ja onnettomuusriski suurenee. Metalliteollisuuden kilpailukyky paranee muutaman heikon vuoden jälkeen, mikä on näkynyt jo Suomen telakkateollisuuden näkymien parantumisena jo aiemmin talvella. Puu- ja metsäteollisuudelle voi ennustaa orastavaa kasvua. Siitä huolimatta edessä on todennäköisesti taantuma, mutta ei aivan vielä.

Luonto elää omaa elämäänsä ja aina on luonnonkatastrofeja jossain päin maailmaa. Tulvariski on silti kohonnut alkavana vuonna ja vaarassa on erityisesti alavat maat, sekä ihmisen toimista vajoavat maa-alat. Indonesian pääkaupunki Jakarta on todellisessa vaarassa, vain mainitakseni esimerkin. Rankkasateet ovat saaneet jo kokonaisia kaupunkeja tulvimaan mm. Australian koillisrannikolla Queenslandissa.

Maanvajoamien riski on kohonnut, samoin kaivosonnettomuuksien. Uutisiin on jo noussut Brasiliassa kaivoksen padon murtumisen aiheuttaman laajan mutavyöryn tuhot. Laajat tulvat maailmalla voivat vaikuttaa satonäkymiin ja ruoan hinta mahdollisesti nousee. Merenkulussa rahtiliikenteen kova kilpailu lisää riskienottoa, mikä saattaa näkyä lisääntyneinä merionnettomuuksina. Yleisesti ottaen kuljetusala kokee paljon haasteita alkavana vuonna.

Alavire yleisessä ilmapiirissä on levoton ja epävakaa; ihmisten luottamus heikentyy hiljakseen, mikä lisää vallankäyttäjien haasteita. Valtapiirien intressit eroavat paljon toisistaan, mikä johtaa ajan saatossa keskusvallan heikentymiseen ympäri maailman. Kompromissit ja lahjusskandaalit murentavat valtaeliittiä, mikä antaa pontta erilaisille kapinaryhmittymille toimia.

Mainitsemani veden liettyminen kuvaa paitsi oikeustajun heikentymistä, mutta myös korruptiota ja väärinkäytöksiä. Alkuvuoden hoitokotiskandaali kielii juuri tästä arvojen ja moraalin rapautumisesta, joka on vuoden teemoja.

Vuoden energioissa on piilevää vihaa ja aggressiivisuutta, mikä saattaa näkyä sissisotina, kansannousuina, terrorismina ja salamurhina pahimmillaan. Historiaa tutkien voimme nähdä hyvin selkeän yhteyden; yhtenä esimerkkinä mainittakoon Tiibetin kansannousun ja miehityksen 1959, jonka seurauksena Dalai Lama pakeni maasta.

Saman energian henkisempi ja lempeämpi muoto kannustaa laajentamaan tietoisuutta, kannustaa opiskelemaan ja matkustamaan, kannustaa kohtaaman pelot ja käsittelemään ne. Vesielementti edustaa myös intuitiota ja sisäistä viisautta ihmisessä.

Sian oksa edustaa yhtä nk posti- tai kyytihevosista, mikä lisää matkustusintoa. Vaikka sian oksa on ulkoisesti yin, ystävällinen ja vetäytyvä; utelias ja vilkas mieli johtaa opintoihin ja matkusteluintoon. Usein nämä aiheet myös yhdistyvät. Retriitit ja henkiset matkateemat saavat yhä suurempaa suosiota.

Henkisen heräämisen lisäksi ympäristötietoisuus lisääntyy entuudestaan. Varsinkin vesistöjen kunto puhuttaa; muovit meressä aihe on edelleen ajankohtainen. Suuremman yleisön tietoisuuteen nousee luultavasti myös juomavesi ja suuressa maailmassa vaikuttavat vesikartellit, jotka ovat jo pitkään säännöstelleet juomavettä osassa maailmaa taloudellisin perustein. Tosin aiheena se nousee mahdollisesti esiin vasta vuoden päästä, jolloin metallin kriittisyys lisääntyy.


Vesiteema


Neljän pilarin astrologia perustuu kuudenkymmenen vuoden isoon sykliin, joka pitää sisällään kaksitoista lyhyempää, viiden vuoden sykliä. Joulukuun 8. 2018 alkoi uusi viiden vuoden jiazi-sykli, jonka pääelementti on vesi. Tästä syystä maasian teemat ovat nousseet ajankohtaiseksi jo ennen kiinalaista vuodenvaihdetta.

Kukin viidestä elementistä hallitsee vuorollaan viisivuotissykliä, jolloin määrätyt aiheet ovat tavanomaista ajankohtaisemmat. Vesi edustaa kommunikointia, liikennettä, sekä viisautta. Veden qi’n ominaisuus on vajoava ja muodoton, joten vesi elementtinä tarvitsee maata antaakseen itselleen muodon ja suunnan. Maa voidaan ajatella siis veden astiana. Veden tunne on pelko, joka ohjaa ihmisen vaistoja ja terävöittää reaktioita.

Vuoden maaenergia on pehmeää, eikä se ole kyllin vahva antamaan muotoa virtaavalle vedelle. Alkuvuotena maa on vielä vahva ja kevään puuenergia ohjaa qi’tä edelleen kesän tuleen, mutta syksyn tullen maa heikkenee ja veden voima kasvaa.

Maasian vuosi on johdatus seuraavaan vuoteen, metallirotan vuoteen, joka tuo mukanaan hyvin vahvan ja jyrkän metallin ja veden toimeenpanevan energian ja nämä energiat lisääntyvät voimallisesti elokuusta alkaen, kun siirrymme vesiapinan kuukauteen.

Metallielementti edustaa kokoavaa ja eriyttävää voimaa, joka erottelee tarpeellisen tarpeettomasta, muokkaa ympäristöään vahvasti ja toimeenpanee erottelun. Metallin ilmaisu on vesielementti, joten syksystä alkaen voimme odottaa muutoksia yleisessä ilmapiirissä. Veden todellinen voima alkaa näkyä marraskuun 11. päivä alkaen.

Vesielementti edustaa vain yhtä qi’n ilmenemismuotoa, eikä se ole milloinkaan ”vain”, vaan ainoastaan ”eniten”, aivan kuten yin ja yang voivat ilmetä vain suhteessa toisiinsa eniten yin – vähiten yang tai eniten yang – vähiten yin. Tästä syystä ei ole mitään ehdotonta ja jokainen hetki tapahtuu muutosta, joka vaikuttaa meihin, joko omaa energiaa lisäävästi tai heikentävästi. Se on veteen piirretty viiva, aivan kuten tulevaisuuskin. 

Ystävällisin terveisin, Paula


Jälkikirjoitus: Mikäli lukija on törmännyt vastaaviin kirjoituksiin, missä esitetään selkeästi poikkeavia näkemyksiä, niin haluan selventää, että erot tulkitsijan kirjoituksessa johtuvat käytetyistä lähteistä ja menetelmistä. Jokunen tulkitsija esimerkiksi viittaa tulielementtiin tälle vuodelle, selventämättä käyttäneensä neljän pilarin asemasta, tai sen lisänä esimerkiksi ns. onnentähtiä, tai qimendundjia-ennusmenetelmää.


Paulan verkkosivut: http://www.noctiluca.fi/
Puhelinnumero: 040 5502205
Sähköpostiosoite: paula@noctiluca.fi

3.2.2019

Auringonpaluut

Astrologisesta vuosikartasta käytetään nimitystä Auringonpaluukartta. Auringonpaluukartoista on ollut paljon erimielisyyttä, ja on pohdittu kannattaako niitä ollenkaan käyttää transiittien, progressioiden ja direktioiden ohella. Näyttää siltä, että ns. ennustaminen astrologian avulla on pikku hiljaa jäämässä vähemmälle sijalle, mutta sen sijaan astrologiaa on alettu pitää toimivana ja tärkeänä työkaluna elämän eri vaiheissa.

Auringonpaluukartta on itse asiassa uusi syntymäkartta kyseiselle vuodelle, jolloin Aurinko on täsmälleen samassa asteluvussa kuin henkilön syntymähetkellä. Näin joka vuosi voidaan tehdä uusi kartta. Olen jonkin aikaa seurannut omia Auringonpaluukarttojani ja voinut todeta, että olen saanut niistä suuren avun eri tilanteisiin vuosien varrella. Tämä ei koske pelkästään astrologista ennustetta, vaan pikemminkin vuoden teemojen sekä erikoistehtävien osalta tulevan vuoden ajalle.

Mikäli pidetään olettamuksena, että kaikki planeettojen energeettiset vaikutukset suodattuvat meihin oman perusluonteemme laadun kautta, niin pessimistinen ja varovainen henkilö välttää todennäköisesti tekemästä suuria ja rajuja siirtoja vuoden aikana huolimatta siitä, että Auringonpaluukartta antaisi sellaisista viitteitä.

Auringonpaluukartta voi ilmentää selkeää kasvutavoitetta. Tarkastellessamme MC:n merkkejä ja syklejä on mahdollista, että 12 vuoden sykli ilmentää kyseistä tavoitetta. Sama nouseva merkki toistuu 4 vuoden välein muodostaen syklin. Syklinvaihtovuodet ovat näin ollen erittäin merkittäviä Auringonpaluukarttaa tulkittaessa. Kokemukseni mukaan on tärkeää laatia Auringonpaluukartta joka vuosi ja myös katsoa asioita noiden vuosikarttojen avulla taaksepäin. Näin voidaan päätellä miten vuodet ovat vaikuttaneen omaan kehitykseemme.

Kartan tulkintavinkkejä


Auringonpaluukarttaa tulkittaessa kannattaa asettaa oma syntymäkartta tuon vuosikartan ulkopuolelle, jolloin on helppo nähdä muodostuuko yhtymiä oman kartan planeettojen ja auringonpaluukartan planeettojen välille tai huoneiden kärjille. Yhtymät pääakseleihin voimistavat karttojen yhteistä dynamiikkaa.
Tulkinnan voi myös aloittaa katsomalla karttaa kokonaisuutena ja verrata planeettajakaumaa ja -painotusta syntymäkarttaan nähden. Esimerkiksi, jos vasen puoli on syntymäkartalla vahvempi, mutta vuosikartalla oikea puoli korostuu, voidaan ajatella, että tuon vuoden aikana ihminen joutuu ottamaan muita tavallista enemmän huomioon.
Oman kasvun kannalta voisi olla järkevää panostaa yhteistyöhön muiden kanssa ja ehkä jopa muiden kanssa asumiseen ja elämiseen. Kartan alaosan painotus saattaa viitata tilanteeseen, jolloin henkilöllä on tarve vetäytyä itseensä ja tutustua omaan introverttiin puoleensa. Tuollainen vuosi voi olla haasteellinen sellaiselle henkilölle, jolla on syntymäkartalla yläpuoli korostuneempi, koska tuolloin voi joutua itsensä kanssa kasvotusten enemmän, kuin mikä on henkilölle luonteenomaista.

Auringonpaluukartan elementtijakaumaa on myös syytä verrata oman syntymäkartan elementtijakaumaan ja huomata mahdolliset eroavuudet. Ne ilmentävät tilannetta, jolloin henkilö kokee suhtautuvansa ja reagoivansa asioihin eri tavalla kuin yleensä. Se voi olla yllättävää, mutta voi myös tarjota hyvän kasvumahdollisuuden. Jos tulielementti on syntymäkartalla heikko, voi elementtipainotus tulielemerkeissä tuoda lisää impulsiivisuutta ja kykyä nauttia huomionosoituksista tavallista enemmän. Syntymäkartan feminiinisten ja maskuliinisten planeettojen vertaileminen Auringonpaluukartan jakaumaan, voi antaa myös viitteitä rohkeudesta, aktiivisuudesta ja jopa riskinottokyvystä. Toisin sanoen, jos syntymäkartalla painostus on feminiinisellä puolella, voi maskuliininen painotus Auringonpaluukartalla lisätä noiden tekijöiden voimaa.

Huone, joka on eniten miehitetty Auringonpaluukartalla kertoo myös jotain tulevasta vuodesta. Se kertoo elämän alueesta, joka korostuu vuoden aikana. Kuulin juuri eräältä asiakkaalta, että hänellä oli ollut voimakas painotus Neitsyessä. Hänellä oli ilmennyt paljon ongelmia lemmikkieläinten hoitoon ja arjen rutiineihin liittyvissä asioissa. Laatujakauma kertoo myös vuoden aikana ilmenevistä muutoksista ja niihin liittyvistä teemoista. Onko painotus muuttuvissa merkeissä? Ehkä siinä tapauksessa vuoden alku ei ole parasta aikaa lyödä lukkoon kauaskantoisia suunnitelmia.

Auringonpaluukartta antaa meille paljon informaatiota, jota voimme hyödyntää samoin kuin nähdä kasvumahdollisuutemme niiden avulla. Toisinaan meidät saattaa yllättää myös merkuriusmainen uteliaisuus kurkistaa tulevaan vuoteen.